Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden QUW-VrijGezellig

 

Denk na wat je doet. Ook met een drankje op.

Hierdoor blijft het feest van het vrijgezel vrij gezellig!

 

Artikel 1 – Definities

 

1.1) In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. A) QUW-VrijGezellig: De Vennootschap onder firma QUW-VrijGezellig
 2. B) QUW-Vertegenwoordiger: degene die uit naam van QUW-VrijGezellig optreedt, bijvoorbeeld als begeleider van een activiteit (ook wel: instructeur, trainer, spelleider of reis(bege)leider). Hieronder worden ook verstaan alle, bij QUW-VrijGezellig, aangesloten Key-Partners welke mede zorg dragen aan de nakoming van de overeenkomst vanuit QUW-VrijGezellig.
 3. D) Activiteit: Een enkelvoudige bezigheid die door de QUW-Vertegenwoordiger wordt aangeboden. Dit kunnen activiteiten zijn in de vorm van sport en spel maar ook workshops, belevingen, busreizen, overnachtingen, shows, VIP-belevingen en alle andere recreatie vormen waar een deelnemer aan kan deelnemen, kan bezoeken of kan bekijken. Hierbij wordt ook verstaan het huren van materialen en het verzorgen van maaltijden.
 4. E) Arrangement:Door de QUW-Vertegenwoordiger bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde oof aangeboden diensten of activiteiten of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het opstellen van programma`s, het geven van instructies en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van QUW-VrijGezellig worden begeleid.
 5. F) Overeenkomst: de overeenkomst waarbij QUW-VrijGezellig zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het leveren van diesten en/of producten en/of activiteiten en/of arrangementen
 6. G) Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met  QUW-VrijGezellig of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materiaal van QUW-VrijGezellig.
 7. H) Deelnemer: Iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.
 8. I) Aanvang: Bij (meerdaagse) arrangementen waarbij vervoer naar de bestemming is inbegrepen: het tijdstip van vertrek van dit vervoer zoals dit door QUW-VrijGezellig aan de deelnemers is medegedeeld; bij alle andere arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (eerste) dag van het programma.
 9. J) Eind(e): Bij (meerdaagse) arrangementen waarbij vervoer terug naar huis/eindlocatie is inbegrepen: het als zodanig aangegeven tijdstip van aankomst van dit vervoer of zoveel eerder of later het daadwerkelijke aankomst tijdstip in de praktijk zich voordoet. Bij alle andere arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de dag of nacht van het programma of zoveel eerder dat de activiteiten stoppen.
 10. K) Bedrag van de overeenkomst:De som van de prijs van het arrangement, de activiteiten of diensten die door QUW-VrijGezellig geleverd worden, de premie en poliskosten voor eventueel afgesloten verzekeringen en de bijdrage aan een garantiefonds, voor zover dit van toepassing is op de overeenkomst.
 11. L) Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 2 – WERKINGSSFEER

 

2.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen, en overeenkomsten door of namens QUW-VrijGezellig gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

2.2) De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met QUW-VrijGezellig of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van QUW-VrijGezellig of door het betalen van het verschuldigde tarief.

2.3) Bij strijdigheid van deze overeenkomst met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van QUW-VrijGezellig, tenzij QUW-VrijGezellig en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anderszins zijn overeengekomen.

2.4) QUW-VrijGezellig is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als QUW-VrijGezellig deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

 

ARTIKEL 3 – ALGEMEEN

 

3.1) Alle aanbiedingen en offertes van QUW-VrijGezellig zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eerdere offertes, prijsopgaven en dergelijke worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte, prijsopgave en dergelijke.

3.2) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft QUW-VrijGezellig het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3) Opdrachtgever is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde QUW-VrijGezellig in staat te stellen de overeenkomst conform haar verplichtingen na te komen.

3.4) Afbeeldingen en specificaties van de door QUW-VrijGezellig aangeboden activiteiten en/of arrangementen en/of diensten zijn vrijblijvend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen QUW-VrijGezellig te bieden heeft.

3.5) QUW-VrijGezellig behoudt zich het recht voor, deelnemers naar afzondelijke groepen in te delen.

 

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

 

4.1) Ieder aanbod van QUW-VrijGezellig is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met QUW-VrijGezellig aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van QUW-VrijGezellig om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. De overeenkomst kan zowel rechtstreeks als via bemiddeling van een boekingskantoor tot stand komen. de opdrachtever ontvangt van QUW-VrijGezellig of van het boekingskantoor een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

4.2) De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties van QUW-VrijGezellig. QUW-VrijGezellig zal hierin vermelden welke activiteiten zijn inbegrepen, welk minimum aantal deelnemers vereist is om de activiteit door te laten gaan en welk bedrag of percentage als voorschot betaald moet worden.

4.3) Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van QUW-VrijGezellig zijn niet bindend.

4.4) QUW-VrijGezellig kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.

4.5) De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan QUW-VrijGezellig of aan QUW-Vertegenwoordigers te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

4.6) De opdrachtgever staat open om aan QUW-VrijGezellig eventuele voorkeuren aan te geven. QUW-VrijGezellig zal trachten om hiermee rekening te houden. QUW-VrijGezellig kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer deze voorkeuren niet worden nageleefd.

4.7) Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met QUW-VrijGezellig is jegens QUW-VrijGezellig hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

4.8) De opdrachtgever en de deelnemers zijn verplicht om op eerste verzoek van QUW-Vrijgezellig of QUW-Vertegenwoordigers een geldig identificatiebewijs te tonen.

4.9) QUW-VrijGezellig of QUW-Vertegenwoordigers behouden te allen tijde het recht om deelnemers te weigeren indien de minimum leeftijdsgrens niet behaald is of wanneer de benodigde papieren zoals rijbewijs, vaarbewijs et cetera niet behaald zijn of niet bewezen kan worden door de deelnemer.

 

ARTIKEL 5 – BETALING EN PRIJS

 

5.1) Indien er geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt omtrent betalingen dan zijn de bepalingen in artikel 5 onherroepelijk van toepassing.

5.2) Het bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang betaald te zijn. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

5.3) Indien de overeenkomst tot stand komt meer dan 42 dagen voor aanvang en het bedrag van de overeenkomst de 250 Euro overschrijdt, heeft de opdrachtgever het recht in twee termijnen te betalen. De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt minimaal 30% van het bedrag van de overeenkomst en moet binnen 8 dagen na totstandkomen van de overeenkomst worden voldaan. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag van de overeenkomst en moet uiterlijk 7 dagen voor aanvang worden voldaan.

5.4) Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang dient opdrachtgever het volledige bedrag onmiddellijk per telefonische overboeking te betalen

5.5) Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient te worden betaald voorafgaande aan de aanvang.

5.6) De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. QUW-VrijGezellig is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. QUW-VrijGezellig is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.

5.7) Indien de opdrachtgever niet ziet op tijdige betaling van het arrangement, activiteit en of dienst van QUW-VrijGezellig, dan is het ter keuze van QUW-VrijGezellig om ofwel een betalingsherinnering te sturen ofwel ervan uit te gaan dat het activiteit/arrangement/dienst door de opdrachtgever is geannuleerd. Indien een betalingsherinnering wordt gestuurd en hieraan ook niet tijdig wordt voldaan, wordt het activiteit/arrangement/dienst geacht te zijn geannuleerd. QUW-VrijGezellig heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever. In geval van annulering zijn de bepalingen uit artikel 7 en artikel 9 van toepassing.

5.8) indien de opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldoet, verkeert zij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in welk geval alle vorderingen op de opdrachtgever direct opeisbaar zijn en de opdrachtgever een rente van 1% over iedere maand, waaronder ook wordt verstaan een gedeelte van een maand, aan QUW-VrijGezellig verschuldigd is.

5.9) Indien QUW-VrijGezellig het volledige bedrag niet tijdig voor aanvang heeft ontvangen, is zij gerechtigd de deelnemers te weigeren. De opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde deel van het bedrag.

5.10) Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die QUW-VrijGezellig maakt als gevolg van de niet nakoming door de opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever nalatig blijft het verschuldigde bedrag vermeerderd met de verschuldgde rente te voldoen, zal QUW-Vrijgezellig de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dit geval gehouden tot betaling van tenminste 15% met een minimum van €100,- van het verschuldgde bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente terzake gemaakte incassokosten.

5.11) Indien opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten voor een bepaald aantal deelnemers en tijdens het activiteit/arrangement/dienst blijkt dat er meer deelnemers zijn, is het ter keuze van QUW-VrijGezellig om deze personen bij het activiteit/arrangement/dienst toe te laten of niet. Indien QUW-VrijGezellig (een deel van) de personen toelaat, is de opdrachtgever dan wel zijn de betreffende personen hiervoor de kosten verschuldigd voor deelname aan het activiteit/arrangement/dienst vermeerderd met een percentage van 35%. Een eventuele korting die opdrachtgever heeft ontvangen bij het aangaan van de overeenkomst geld niet voor deze extra personen.

5.12) QUW-VrijGezellig welke standaardactiviteiten of arrangementen aanbiedt aan particulieren of groepen publiceert jaarlijks voor aanvang van het seizoen een overzicht van de aangeboden arrangementen en activiteiten en de bijbehorende tarieven. Op verzoek van de opdrachtgever brengt QUW-VrijGezellig een offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement. QUW-VrijGezellig is vrij om tijdelijk arrangement/activiteiten/diensten voor een speciaal tarief aan te bieden.

5.13) De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.

5.14) QUW-VrijGezellig behoudt zich het recht voor tot 20 dagen voor aanvang de prijs met ten hoogste 15% te verhogen of te verlagen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. QUW-VrijGezellig is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk gemotiveerd aan de opdrachtgever te vermelden.

5.15) Indien QUW-VrijGezellig besluit om de prijs te verhogen dan heeft de opdrachtgever het recht om de prijswijziging af te slaan. De opdrachtgever dient deze beslissing zo spoedig mogelijk aan QUW-VrijGezellig bekend te maken. Indien de opdrachtgever de prijswijziging afslaat dan heeft QUW-VrijGezellig het recht om de overeenkomst op te zeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op teruggave of kwijtschelding van de restsom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

5.16) QUW-VrijGezellig behoudt zich het recht om bij aanvang van een activiteit een waarborg(som) te verlangen van de opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de overeenkomst teruggegeven worden onder inhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan QUW-VrijGezellig verschuldigd is.

 

ARTIKEL 6 – WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

 

6.1) De opdrachtgever kan QUW-VrijGezellig tot 72 uur voor aanvang verzoeken het aantal personen in de overeenkomst te wijzigen. Indien QUW-VrijGezellig niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient hij dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen.

6.2) De opdrachtgever heeft, onlangs het op tijd aangeven van de wijziging naar beneden in  het aantal deelnemers, nimmer het recht op (volledige) restitutie van het bedrag.

6.3) Terzake van organisatiekosten is de opdrachtgever €7,50 per wijziging naar beneden in het aantal deelnemers plus eventuele communicatiekosten aan QUW-VrijGezellig verschuldigd.

6.4) Een deelnemer die verhinderd is om aan het arrangement of activiteit deel te nemen kan zich – na door deelnemer daartoe verkregen toestemming van de opdrachtgever – door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:

 1. A) De plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,
 2. B) Het verzoek tot in-de-plaats-stelling dient uiterlijk 72 uur voor aanvang van het arrangement

schriftelijk bij QUW-VrijGezellig te worden ingediend,

 1. C) de voorwaarden van de bij de uitvoering van het arrangement betrokken dienstverleners
  verzetten zich niet tegen de in-de-plaats-stelling.

6.5) De opdrachtgever is gehouden om eventuele extra kosten ten gevolge van de in-de-plaats-stelling aan QUW-VrijGezellig te vergoeden.

 

ARTIKEL 7 – ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

 

7.1) De opdrachtgever wordt aangeraden om indien mogelijk een annuleringsverzekering, een ongevallenverzekering en/of reisverzekering af te sluiten.

7.2) De opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren per aangetekende post, waarbij de datum van ontvangs door QUW-VrijGezellig geldt als annuleringsdatum.

7.3) In geval van annulering is de opdrachtgever (een deel) van het bedrag verschuldigd aan QUW-VrijGezellig:

 1. A) tot 7 dagen voor aanvang: Eenmalige annuleringskosten van €25,-.
 2. B) binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van het totaal bedrag

Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.

7.4) Het in het voorgaande lid bepaalde is eveneens van toepassing indien een evenement is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarbij de bepalingen van dit artikel toepasselijk zijn per geannuleerd onderdeel.

7.5) Eventuele door QUW-VrijGezellig verstrekte kortingen op arrangementen en/of activiteiten zijn niet toepasbaar op de eenmalige annuleringskosten. Indien het volledige bedrag dient betaald te worden zoals beschreven in artikel 7.3 B dan blijven de kortingen echter wel actief op het verschuldigde bedrag.

7.6) QUW-VrijGezellig is te allen tijde bevoegd de overeenkomst om vanwege haar motiverende redenen te beeindigen zonder tot enige schadevergoeding of terugbetalingsverplichting gehouden te zijn.

 

ARTIKEL 8 – WIJZIGINGEN DOOR QUW-VRIJGEZELLIG

 

8.1) Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is QUW-VrijGezellig gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit en/of dienst te wijzigen. Indien mogelijk zal QUW-VrijGezellig de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of het activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld medelen.

8.2) De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 8.1 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomene of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan QUW-VrijGezellig melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet genoten onderdelen van het arrangement.

8.3) Het arrangement of het activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. QUW-VrijGezellig zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Buitenactiviteiten kunnen door de opdrachtgever tot 24 uur voor aanvang van het arrangement kosteloos worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens QUW-VrijGezellig niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met o.a. de veiligheid.

8.4) De uitvoering van het overeengekomene is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door QUW-VrijGezellig zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij arrangementen of activiteiten onder leiding van een QUW-Vertegenwoordiger of door QUW-VrijGezellig zelf heeft deze begeleiding het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.

 

ARTIKEL 9 – OPZEGGING DOOR QUW-VRIJGEZELLIG

 

9.1) QUW-VrijGezellig of QUW-Vertegenwoordigers hebben het recht tot 14 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers.

9.2) QUW-VrijGezellig of QUW-Vertegenwoordigers hebben te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. QUW-VrijGezellig en/of QUW-Vertegenwoordiger zijn verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.

9.3) Bij opzegging door QUW-VrijGezellig of door QUW-Vertegenwoordigers wegens de in 9.2 genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of het activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. QUW-VrijGezellig zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangemebnt of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te beiden, zo mogelijk in dezelfde periode.

9.4) Indien QUW-VrijGezellig of QUW-Vertegenwoordigers besluiten een reeds in gang zijnde arrangement of activiteit wegens de in 9.2 genoemde omstandigheden te onderbreken, i s hij verplicht zich in te spannen voor een veilige terugkeer van de deelnemer. De eventuele extra kosten hiervan zijn voor de deelnemer. Indien QUW-Vrijgezellig zich door voortijdige terugkeer aanzienlijke kosten bespaart heeft de deelnemer recht op zijn deel hiervan.

9.5) Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven QUW-VrijGezellig het recht tot onmiddelijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. QUW-VrijGezellig of QUW-Vertegenwoordigers kunnen in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. QUW-VrijGezellig heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.

 

ARTIKEL 10 – VERPLICHTINGEN VAN QUW-VRIJGEZELLIG

 

10.1) QUW-VrijGezellig is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van QUW-VrijGezellig redelijkerwijs mocht hebben. QUW-VrijGezellig is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is QUW-VrijGezellig tot verlening van hulp en bijstand verplicht voorzover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de vereende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.

10.2) De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en beperkingen van het land en de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.

10.3 QUW-VrijGezellig is verplicht om met inachtneming van de risico\`s verbonden aan de aangeboden arrangementen passende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 

ARTIKEL 11 – VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER

 

11.1) De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke onstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan QUW-VrijGezellig of aan de QUW-Vertegenwoordigers te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op  een goed verloop van het arrangement of het activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan QUW-VrijgGezellig of aan de QUW-Vertegenwoordigers. Hierbij wordt er ook geacht dat deelnemers en opdrachtgevers bij activiteiten waarin op enige vorm alcohol genuttigd wordt of waarvan redelijkerwijs vanwege publicaties vanuit QUW-VrijGezellig, ervanuit gegaan kan worden dat er alcohol genuttigd gaat worden, minderjarige deelnemers zich bij aanvang van het activiteit of arrangement hun minderjarigheid bekend maken bij QUW-VrijGezellig of bij de QUW-Vertegenwoordigers.

11.2) De deelnemer wordt geacht voor aanvang van het arrangement of het activiteit een adequate reis- en/of ongevallenverzekering af te sluiten. In opdracht van de deelnemer of opdrachtgever kan QUW-VrijGezellig zorgen voor een adequate reis-, ongevallen of aansprakelijkheidsverzekering. QUW-VrijGezellig treedt daarbij uitsluitend op als intermediair en garandeert uitdrukkelijk niet dat schade krachtens deze verzekering zal worden vergoed.

11.3) De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van QUW-VrijGezellig of QUW-Vertegenwoordigers om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.

11.4) De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van QUW-VrijGezellig of QUW-Vertegenwoordigers. De deelnemer stelt QUW-VrijGezellig of QUW-Vertegenwoordigers zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatie-opdracht is vooraf toestemming van QUW-VrijGezellig of QUW-Vertegenwoordigers vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan QUW-VrijGezellig of aan een QUW-Vertegenwoordiger en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. QUW-Vrijgezellig is gerechtigd zonodig extra kosten voor schoonmaak. Zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.

11.5) De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of het activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door QUW-VrijGezellig of door QUW-Vertegenwoordigers van (verdere) deelname aan het arrangement of het activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.

11.6) Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.

11.7) QUW-VrijGezellig houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

11.8) Indien de deelnemer de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer QUW-VrijGezellig in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger danwel dient deze wettelijke vertegenwoordigeer het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen. Hierbij dient rekening gehouden te worden door de vertegenwoordigers dat sommige activiteiten/arrangementen qua taalgebruik / handelingen en of visuele aspecten in breeds des zin, gericht zijn op volwassen publiek. Deelnemer en opdrachtgever zijn ervan bekend dat het kan voorkomen dat er bij activiteiten of arrangementen grof taalgebruik, aanzetting tot nuttigen van alcoholische dranken en versnaperingen, sexueel getinte thema`s en frontale naaktheid voorkomen.

11.9) De deelenemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

 

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID VAN QUW-VRIJGEZELLIG

 

12.1) Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van QUW-VrijGezellig zelf, is QUW-VrijGezellig niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

12.2) QUW-VrijGezellig is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiele gebrek aan QUW-VrijGezellig kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.3) QUW-VrijGezellig is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 1. A) omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies
 2. B) het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
 3. C) Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van QUW-VrijGezellig of QUW-Vergetenwoordigers en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan QUW-VrijGezellig of QUW-Vertegenwoordigers kunnen worden toegerekend.

12.4) De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. QUW-VrijGezellig aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en of annuleringsverzekering.

12.5) Indien QUW-VrijGezellig toerekenbaar tekort komt in de kanoming van de overeenkomst betreffende een arrangement dat valt onder de wet op de reisovereenkomst, is QUW-VrijGezellig aansprakelijk voor vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot maximaal een bedrag van drie maal de reissom, tenzij uit de wet anders voortvloeit. De aansprakelijkheid van QUW-VrijGezellig voor derving van reisgenot is beperkt tot ten hoogste eenmaal het bedrag van de reissom.

12.6) De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van QUW-Vrijgezellig, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit insluit.

12.7) Indien zich bij de uitvoering van een arrangement zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van QUW-VrijGezellig leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door QUW-VrijGezellig gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat QUW-VrijGezellig onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

12.8) QUW-VrijGezellig is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van (een) deelnemer(s).

12.9) QUW-VrijGezellig is nimmer aansprakelijk voor deur weigering of verwijdering bij/uit horeca bedrijven. De deelnemers zijn te allen tijden zelf hoofdelijk aansprakelijk voor het opvolgen van de huisregels van het bezochte (horeca)bedrijven zoals bijvoorbeeld kroegen, café`s of discotheken. Zelfs wanneer er bij een soort gelijk bedrijf via QUW-VrijGezellig een activiteit of arrangement is afgenomen, is QUW-VrijGezellig nimmer aansprakelijk voor beslissingen gemaakt door dit bedrijf of door vertegenwoordigers van dit bedrijf alsmede beveiligers. Bij eventuele verwijdering uit, of wijgering van entree van het (horeca)bedrijf kan nimmer bij QUW-VrijGezellig aanspraak gemaakt worden op restitutie van reeds betaalde gelden of enig deel daarvan.

 

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER

 

13.1) De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens QUW-VrijGezellig aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “tegelaten” derden.

 

ARTIKEL 14 – REGELINGEN MET BETREKKING TOT DE TOEGANG EN/OF LIDMAATSCHAP

 

14.1) Het staat QUW-VrijGezellig vrij om een toegangsregeling of een regeling met betrekking tot lidmaatschap te hanteren. De voorwaarden die hieraan zijn verbonden kunnen worden opgenomen in een apart reglement.

 

ARTIKEL 15 – KLACHTEN

 

15.1) Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of het activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan QUW-VrijGezellig of de QUW-Vertegenwoordigers welke op dat moment ter plaatse zijn. De communicatiekosten woorden door QUW-VrijGezellig vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

15.2) indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of het activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij QUW-VrijGezellig. Heeft het arrangement of het activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

15.3) iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het arrangement of het activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

 

ARTIKEL 16 – TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 

16.1) Op alle overeenkomsten gesloten met QUW-VrijGezellig is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is van toepassing uitgesloten. Alle mogelijke geschillen met Koper die voortvloeien uit de met Koper gesloten overeenkomst of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.